Lee Simonson, Self Portrait, 1912

Abbott Handerson Thayer, Self Portrait, 1920

Thomas Hart Benton, Self Portrait with Rita, 1924

Edward Hopper, Self Portrait, 1903

John Wilson, Self Portrait, 1944

Hans Hofmann, Self Portrait, 1942

Elaine de Kooning, Self Portrait, 1968

Xavier Gonzalez, Self Portrait, Peterborough 57, 1957

Jack Beal, Self Portrait, 1974